วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ส14102) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Categories: ป.4
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ประวัติศาสตร์ คือ วิชาที่ศึกษาเรื่องราวของสังคมมนุษย์ที่เกิดขึ้นในอดีต โดยหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์จะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และสามารถเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบัน
ได้ ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลักฐานปฐมภูมิ กับ หลักฐานทุติยภูมิ

What Will You Learn?

  • - อธิบายยกตัวอย่างประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้
  • - จำแนกประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้

Course Content

ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

  • เนื้อเรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet