วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ส32104) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยถึงสมัยปัจจุบัน   ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย   ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีผลส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทยสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยถึงสมัยปัจจุบัน  แนวทาง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย

โดยกระบวนการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมของโลกตะวันตกได้
  • สรุปพัฒนาการของอารยธรรมโลกตะวันตกได้
  • วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโลกตะวันตกที่มีต่อโลกปัจจุบันได้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว