วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ส21104) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.1, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย อาณาจักรสุโขทัย พัฒนาการของอาณาจักร รวมถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย และสังคมปัจจุบัน

โดยกระบวนการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย   มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • อธิบายหลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยได้
  • อธิบายการขยายตัวของชุมชนในสุวรรณภูมิได้
  • อธิบายพัฒนาการของชุมชนโบราณในภาคต่างๆ ของไทยได้
  • ระบุภูมิปัญญาของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยได้

เนื้อหาของคอร์ส

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว