วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ส21104) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย อาณาจักรสุโขทัย พัฒนาการของอาณาจักร รวมถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย และสังคมปัจจุบัน

โดยกระบวนการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย   มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง

What Will You Learn?

  • อธิบายหลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยได้
  • อธิบายการขยายตัวของชุมชนในสุวรรณภูมิได้
  • อธิบายพัฒนาการของชุมชนโบราณในภาคต่างๆ ของไทยได้
  • ระบุภูมิปัญญาของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยได้

Course Content

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet