วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ส22102) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยา ธนบุรีและจังหวัดที่ตนเองอยู่ พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย

โดยกระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางสังคม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง

What Will You Learn?

 • ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ
 • วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริง กับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์
 • เห็นความสำคัญของการตีความ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่น่าเชื่อถือ
 • อธิบายพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจการเมือง ของภูมิภาคเอเชีย
 • ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรม โบราณในภูมิภาคเอเชีย

Course Content

ความสำคัญของ หลักฐานทางประวัติศาสตร์

 • วิธีการทางประวัติศาสตร์
  05:00
 • หลักฐานทางประวัติศาสตร์
  00:00
 • การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
  00:00
 • การตีความหลักฐาน
  00:00
 • การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
  00:00
 • แบบฝึกหัดความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของ ทวีปเอเชีย

แหล่งอารยธรรมใน ทวีปเอเชีย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet