วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ส22103) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และการกู้เอกราช ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา การสถาปนา อาณาจักรธนบุรี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย

โดยกระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางสังคม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้น ข้อมูล

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสําคัญของประวัติศาสตร์ไทย มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็น ไทย อยู่อย่างพอเพียง

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
  • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา
  • พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และการกู้เอกราช
  • ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา เช่น การควบคุมกำลังคน และศิลปวัฒนธรรม
  • การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 การกู้เอกราช

เนื้อหาของคอร์ส

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว