วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ส23102) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.3, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง

สมัยรัตนโกสินทร์ บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี พัฒนาการของไทยด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ บทบาทของไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน

โดยกระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางสังคม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยอยู่อย่างพอเพียง

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้อย่างมีเหตุผล
  • อธิบายพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ของภูมิภาคต่างๆในโลก โดยสังเขป
  • วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลง ที่นำไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้งในศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายาม ในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง

เนื้อหาของคอร์ส

วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

  • วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
    00:00
  • แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการ ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

ภูมิภาคของโลกกับ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์

ความขัดแย้งและความ ร่วมมือของโลกในคริสต์ศตวรรษ ที่ 20 ถึงปัจจุบัน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว