วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ส23104) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในชุมชนตลาดน้อย เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆของโลก(ยกเว้นเอเชีย) พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ของโลก(ยกเว้นเอเชีย) อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐

โดยกระบวนการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย   มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง

What Will You Learn?

  • การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของไทย
  • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
  • บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ
  • พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ
  • เหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย โดยวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย และผลของเหตุการณ์ต่างๆ

Course Content

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet