วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ส33104) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ เกิดความรักความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทำงาน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. รู้จักการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลที่ทั่วโลกใช้ศึกษาประวัติศาสตร์
  • 2. ฝึกวิเคราะห์และใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
  • 3. เรียนรู้ความเป็นมาและมรดกของอารยธรรมตะวันตก

เนื้อหาของคอร์ส

เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล
นับตั้งแต่มนุษยชาติถือกำเนิด ได้มีเรื่องราวต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายและตรงกัน จึงมีการแบ่งช่วงเวลาออกเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์สากล
เรื่องราวในประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่ไม่หยุดนิ่ง  ผู้ที่ต้องการสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงจำเป็นต้องติดตามผลของการศึกษาที่น่าเชื่อถือล่าสุด เพื่อจะไม่ติดข้องกับข้อมูลที่ล้าสมัย เราจึงควรเรียนรู้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อจะได้ไขอดีตและสามารถนำไปปรับใช้เพื่อสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของผลการศึกษาของผู้อื่นก็เป็นได้

อารยธรรมของโลกยุคโบราณ
มนุษย์ได้ถือกำเนิดมานานนับล้าน ๆ ปี ตั้งแต่ในยุคหินเก่า มีพัฒนาการทางสติปัญญาอย่างเชื่องช้า มนุษย์มีความเจริฐมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในแถบลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส แม่น้ำไนล์ แม่น้ำหวางเหอ และแม่น้ำสินธุ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว