วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส16102) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.6, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์

ศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ การใช้แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน

โดยกระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   มีวินัย   มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะและรักและรับใช้

 

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1.สามารถอธิบายถึงวิธีการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
  • 2. สามารถอธิบายวิธีการใช้แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน
  • 3.สามารถอธิบาย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและ ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ผลงานของบุคคลสำคัญและภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์

เนื้อหาของคอร์ส

วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์

  • วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์
    00:00
  • แบบทดสอบ เรื่อง วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์

เพื่อนบ้านของเรา

ความร่วมมือในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว