วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ส11102) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทิน และการเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน วันสำคัญ ทางประวัติศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว ปัจจัยความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้หรือการดำเนินชีวิตของตนกับสมัยของ พ่อ แม่ ปู่ย่า ตายาย& เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลต่อตนเองในปัจจุบัน สัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย สถานที่สำคัญ (วัดแม่พระลูกประคำ, วัดไตรมิตร) ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมใน>ชุมชนตลาดน้อย โดยกระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางสังคม  กระบวนการแก้ปัญหา   กระบวนการสืบค้น เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะและรักและรับใช้

What Will You Learn?

  • บอกวัน เดือน ปีตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Course Content

การใช้ปฏิทินในชีวิตประจำวัน
การใช้ปฏิทินในชีวิตประจำวันนั้น สามารถบอกวัน เดือน ปี การนับช่วงเวลาและเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น

  • รู้จักปฏิทิน
    05:18
  • แบบทดสอบเรื่องรู้จักปฏิทิน

ความเป็นมาของเรา

เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกับปัจจุบัน

สัญลักษณ์ของชาติไทย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet