วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ส31102) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของเวลา  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย  หลักฐาน  ขั้นตอนและวิธีการทางประวัติศาสตร์ไทย     คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ไทย  แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย  การตั้งถิ่นฐานและปัจจัยที่มีผลต่อการ ตั้งถิ่นฐานของชนชาติไทย  อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย   ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรโบราณ และอิทธิพลของอาณาจักรโบราณที่มีต่อสังคมไทย

โดยกระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางสังคม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย   มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยได้
  • อธิบายอิทธิพลของอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยที่มีต่อสังคมไทยได้
  • บอกปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆได้

เนื้อหาของคอร์ส

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

  • เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
  • เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

การสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ (วิธีการทางประวัติศาสตร์)

ความเป็นมาของชนชาติไทย

บทบาทในการสร้างสรรค์ชาติไทยของพระมหากษัตริย์

บทบาทในการสร้างสรรค์ชาติไทยของขุนนางและชาวต่างชาติ

การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว