วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ส32102) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย  ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย  แนวทาง อนุรักษ์และภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย

โดยกระบวนการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • อธิบายขั้นตอนการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
 • สรุปหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
 • วิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทยด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
 • นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
 • วิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทยด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์

เนื้อหาของคอร์ส

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย

 • วิธีการทางประวัติศาสตร์
  00:00
 • การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย
  00:00
 • การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย

วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย

ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว