วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ส12102) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติและจันทรคติ ลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต โดยการใช้เส้นเวลา (Time live) วิธีการสืบค้นข้อมูลของตน ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตของตน ชุมชนตลาดน้อย ปัจจัยการตั้งถิ่นฐาน ลักษณะสำคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณี พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์

โดยกระบวนการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะและรักและรับใช้

ศึกษาชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติและจันทรคติ ลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต โดยการใช้เส้นเวลา (Time live) วิธีการสืบค้นข้อมูลของตน ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตของตน ชุมชนตลาดน้อย ปัจจัยการตั้งถิ่นฐาน ลักษณะสำคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณี พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์

โดยกระบวนการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะและรักและรับใช้

What Will You Learn?

 • -ใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
 • -ช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน อนาคต การใช้คำบอกช่วงเวลา วันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน
 • -ช่วงเวลาอดีต ปัจจุบัน อนาคตและเข้าใจแบ่งช่วงเวลา วัน เดือน ปี ของปฏิทินแบบไทยและสากล
 • -นำเสนอวิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวโดยใช้หลัก าน
 • -หลักฐานที่ใช้สืบค้นเหตุการร์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว
 • -มีความสนใจศึกษาวิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว

Course Content

ย้อนเวลาหาอดีต

 • จากวันวานสู่วันพรุ่งนี้
  00:31
 • จากวันวานสู่วันพรุ่งนี้
 • ฉันเป็นใคร
  00:19
 • ฉันเป็นใคร

การดำเนินชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet