วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ส21102) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสำคัญของเวลา การเทียบศักราชตามระบบต่างๆ วิธีการทางประวัติศาสตร์ แหล่งอารยธรรม พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยกระบวนการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย    มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง

What Will You Learn?

 • วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์
 • เทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์
 • นำวิธีทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
 • อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Course Content

เวลาและการแบ่งยุค สมัยทางประวัติศาสตร์

 • ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา
  10:00
 • การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
  00:00
 • ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลายุคสมัยและศักราชฯ
  00:00
 • ที่มาของศักราช
  00:00
 • การเปรียบเทียบศักราชแบบต่างๆ
  00:00
 • เวลาและการแบ่งยุค สมัยทางประวัติศาสตร์

วิธีการทางประวัติศาสตร์

พัฒนาการของภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แหล่งอารยธรรมใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet