วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ส21102) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.1, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสำคัญของเวลา การเทียบศักราชตามระบบต่างๆ วิธีการทางประวัติศาสตร์ แหล่งอารยธรรม พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยกระบวนการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย    มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์
 • เทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์
 • นำวิธีทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
 • อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนื้อหาของคอร์ส

เวลาและการแบ่งยุค สมัยทางประวัติศาสตร์

 • ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา
  10:00
 • การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
  00:00
 • ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลายุคสมัยและศักราชฯ
  00:00
 • ที่มาของศักราช
  00:00
 • การเปรียบเทียบศักราชแบบต่างๆ
  00:00
 • เวลาและการแบ่งยุค สมัยทางประวัติศาสตร์

วิธีการทางประวัติศาสตร์

พัฒนาการของภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แหล่งอารยธรรมใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว