วิชาประวัติศาสตร์ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ส13102) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.3, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายวิชาประวัติศาสตร์ 3

ศึกษาที่มาที่ปรากฏในปฏิทิน พุทธศักราช คริสตศักราช วิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนตลาดน้อย  โดยใช้หลักฐานเส้นเวลา(Time live) ปัจจัยการตั้งถิ่นฐาน พัฒนาการของชุมชนตลาดน้อยขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้อย  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาของชุมชนตลาดน้อย พระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) วีรกรรมบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนป้องกันประเทศชาติ  เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำและวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

โดยกระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะและรักและรับใช้

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • สามารถอธิบายที่มาที่ปรากฏในปฏิทิน พุทธศักราช คริสตศักราช วิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนตลาดน้อย  โดยใช้หลักฐานเส้นเวลา(Time live) ปัจจัยการตั้งถิ่นฐาน พัฒนาการของชุมชนตลาดน้อยขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้อย 
  • ทำให้ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาของชุมชนตลาดน้อย พระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) วีรกรรมบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนป้องกันประเทศชาติ     เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำและวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วัน เวลา และเหตุการณ์

  • เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน
    00:01
  • การใช้ศักราชตามปฏิทินไทยและปฏิทินสากล
    00:00
  • แบบทดสอบ เรื่อง วัน เวลา และเหตุการณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว