วิชาประวัติศาสตร์ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ส15102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.5, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา ประวัติศาสตร์ 5 ศึกษาความเป็นมาของชุมชนตลาดน้อย ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาทางด้านศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา  ความเป็นมาและความสำคัญของอาณาจักรธนบุรี  การกอบกู้เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี อิทธิพลของอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย ลักษณะเหตุผลของกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน โดยกระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   มีวินัย   มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะและรักและรับใช้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว