วิชาประวัติศาสตร์ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ส15102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา ประวัติศาสตร์ 5 ศึกษาความเป็นมาของชุมชนตลาดน้อย ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาทางด้านศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา  ความเป็นมาและความสำคัญของอาณาจักรธนบุรี  การกอบกู้เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี อิทธิพลของอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย ลักษณะเหตุผลของกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน โดยกระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   มีวินัย   มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะและรักและรับใช้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet