วิชาพัฒนาทักษะอาชีพ 4 ง30274 (เครื่องหนัง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แผนการเรียน สหศิลป์)

Categories: ม.5
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา วิเคราะห์ความสามารถ  ความถนัด  และความพร้อมของตนเอง  สภาพเศรษฐกิจและตลาดในชุมชน  ตัดสินใจเลือกอาชีพ  กระบวนการผลิต  และการจัดจำหน่ายหรือให้บริการ การนำความรู้มาสร้างองค์ความรู้และสามารถนำมาใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

ปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน ตามแบบที่กำหนด สำรวจแหล่งวัสดุ  คำนวณค่าใช้จ่าย เพื่อกำหนดราคา จัดจำหน่าย

เพื่อให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง

What Will You Learn?

  • 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องหนัง
  • 2.ใช้อุปกรณ์เครื่องหนังได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยจากการทำงาน
  • 3. สามารถสร้างสรรค์ผลงานจากหนังได้อย่างสวยงาม
  • 4. รู้และเข้าใจวิธีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ

Course Content

อุปกรณ์เครื่องหนัง 2

  • อุปกรณ์เครื่องหนังเบื้องต้น
    00:00

วิธีการดูแลผลิตภัณฑ์และการทำความสะอาดเครื่องหนัง

เทคนิคการสร้างงานจากเครื่อหนังเพื่อสู่อาชีพ

ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์

กระเป๋าใส่โทรศัพท์

กระเป๋าใส่สตางค์(ผู้ชาย)

กระเป๋าใส่สตางค์(ผู้หญิง)

กระเป๋าใส่นามบัตร

แจกันประดิษฐ์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet