วิชาภาษาจีนเข้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จ33203) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาจีน

ศึกษาหลักการ  โครงสร้างทางภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น  เรียนรู้บริบทในด้านต่างๆ ของภาษาจีน เน้นพัฒนาทักษะการฟัง   การพูด  การอ่าน  และการเขียนที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  โดยใช้แนวข้อสอบมาตรฐาน  เพื่อให้บังเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์  สามารถเข้าใจบริบท  แนวคิด  ปกิณกะ เกร็ดความรู้ที่สำคัญและจำเป็นรวบยอด  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป  อีกทั้งสามารถบูรณาการทักษะทุกด้านเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม

โดยกระบวนการปฏิบัติทางภาษา  เน้นกระบวนการสื่อสาร กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษาและการถ่ายโอนทางภาษา

เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาและเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ๑. ใช้ประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและหลากหลายได้
  • ๒. เข้าใจโครงสร้างของภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้นและนำไปใช้ได้
  • ๓. ปฏิบัติตามกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น การเขียนบทความ การแต่งบทสนทนา
  • ๔. เรียนรู้การใช้สำนวนภาษาเขียนที่สูงขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ได้
  • ๕. สะท้อนบริบทในด้านต่างๆ ของเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
  • ๖. ประยุกต์ใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันทั้งตนเองและสังคมได้
  • ๗. เสนอทัศนคติเกี่ยวกับเหตุการณ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
  • ๘. แสดงความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบทั้งประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมได้อย่างสอดคล้อง
  • ระหว่างไทยและจีน

เนื้อหาของคอร์ส

我比你更喜欢音乐ฉันชอบฟังเพลงมากกว่าเธอ

我们那儿的冬天比北京一样冷สถานที่นั้นของฉันหนาวเหมือนปักกิ่ง

冬天快要到了ฤดูหนาวใกล้ถึงเเล้ว

快上来吧要开车了รีบขึ้นมาเถอะรถจะออกละ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว