วิชาภาษาจีน (จ21202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ออกเสียงการผันเสียงของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ก่อนและผันเสียงตาตัวอักษรจีนได้ ออกเสียงสัทอักษรเป็นกลุ่มคำและเขียนสัทอักษรเป็นกลุ่มคำได้ เลือกใช้คำมารยาท เช่น คำเชิญ ขอบคุณ ขอโทษและลาก่อนได้ ออกเสียงภาษาจีนได้ถูกต้อง

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ

What Will You Learn?

  • นักเรียนสามารถออกเสียงการผันเสียงของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ก่อนและผันเสียงตามตัวอักษรจีนได้

Course Content

我坐校车去学校ฉันนั้งรถโรงเรียนไปโรงเรียน

你家离学校远吗 บ้านของเธอไกลจากโรงเรียนไหม

您去哪儿 เธอไปที่ไหน

怎么走 ไปอย่างไร

我爸爸是商人 คุณพ่อของฉันเป็นพ่อค้า

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet