วิชาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (จ14201) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาจีน
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อให้เข้าใจคำศัพท์ ประโยคพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายและสัตว์ชนิดต่างๆ  เข้าใจภาษาได้ ตอบคำถามเกี่ยวกับบทสนทนาเกี่ยวกับการบอกวันที่และบอกเวลาอย่างง่ายๆ ได้ ประโยคภาษาจีนสั้นๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน นับและเขียนตัวเลข ๑- ๖๐ เป็นภาษาจีน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะเป็นภาษาจีนได้
  • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เป็นภาษาจีนได้
  • สามารถใช้ภาษาในการทำกิจกรรมได้เหมาะสม
  • สามารถบอกว่าขณะนี้กี่โมงเป็นภาษาจีนได้
  • สามารถบอกวันที่เป็นภาษาจีนได้
  • สามารถบอกวันในสัปดาห์เป็นภาษาจีนได้
  • ใช้ภาษาจีนพูดสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์
  • สามารถนับและเขียนตัวเลข ๑-๖๐ เป็นภาษาจีนได้

เนื้อหาของคอร์ส

今天是星期天

  • วันนี้คือวันอาทิตย์
  • แบบฝึกหัด วันนี้คือวันอาทิตย์

现在几点 ?

生日快乐

复习

这只兔子很可爱

动物园

河里有鱼

太阳出来了

复习

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว