วิชาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (จ13201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.3, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
อ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสี  โรงเรียน  เครื่องดื่ม  อาหารและผลไม้  เข้าใจข้อความ ประโยคภาษาจีนสั้นๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน นับและเขียนตัวเลข ๑-๓๐ เป็นภาษาจีน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับสีเป็นภาษาจีนได้
 • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียนเป็นภาษาจีนได้
 • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มเป็นภาษาจีนได้
 • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารเป็นภาษาจีนได้
 • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้เป็นภาษาจีนได้
 • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศเป็นภาษาจีนได้
 • ใช้ภาษาจีนพูดสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์
 • สามารถนับและเขียนตัวเลข ๑-๒๐ เป็นภาษาจีนได้

เนื้อหาของคอร์ส

中文学校

 • 生词
  00:00
 • 说一说
 • คำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียน

课堂用语

大龙迟到了

课堂上

这是什么颜色?

我喜欢粉红色?

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว