วิชาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (จ11201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ระบุภาพตรงตามความหมายของคำศัพท์พร้อมทั้งอ่านออกเสียงคำได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง กล่าวทักทายและกล่าวลาได้ กล่าวแนะนำชื่อของตนเองได้ ใช้ภาษาในการทำกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม นับและเขียนตัวเลข  ๑-๑๐  เป็นภาษาจีน อ่านออกเสียงสัทอักษรจีนในส่วนพยัญชนะและสระเดี่ยว เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ

What Will You Learn?

 • อ่านออกเสียงคำได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
 • ใช้ภาษาในการทำกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถทักทายและกล่าวลาได้
 • สามารถแนะนำชื่อของตนเองได้
 • สามารถนับและเขียนตัวเลข 1 – 10 เป็นภาษาจีนได้
 • สามารถอ่านออกเสียงสัทอักษรจีนในส่วนของพยัญชนะได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถอ่านออกเสียงสัทอักษรจีนในส่วนของสระเดี่ยวได้อย่างถูกต้อง

Course Content

a,o,e,i,u,ü

 • สระ
  00:01
 • แบบฝึกหัดพินอินสระเดี่ยว
  00:00

四个声调

b,p 你好

m,f 你早

ฝึกเขียนตัวเลขภาษาจีน 1- 10

d,t 再见

n,l 早安

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet