วิชาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (จ12201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.2, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง อ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพและประเทศ เข้าใจข้อความ ประโยคภาษาจีนสั้นๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน นับและเขียนตัวเลข ๑-๒๐  เป็นภาษาจีน อ่านออกเสียงสัทอักษรจีนในส่วนพยัญชนะและสระผสม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทางได้
 • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศเป็นภาษาจีนได้
 • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพเป็นภาษาจีนได้
 • สามารถพูดประโยคภาษาจีนสั้นๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • สามารถนับและเขียนตัวเลข ๑-๒๐ เป็นภาษาจีนได้
 • สามารถอ่านออกเสียงสัทอักษรจีนในส่วนของพยัญชนะได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถอ่านออกเสียงสัทอักษรจีนในส่วนของสระผสมได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาของคอร์ส

ai,ei,ui 一 二 三

 • ai,ei,ui หนึ่ง สอง สาม
 • 拼拼读读
 • ฝึกนับเลขด้วยมือ
 • แบบฝึกหัด

ao,ou,iu 老师好

ie,üe,er 一二三

ฝึกเขียนตัวเลขภาษาจีน 1 – 10

an,en,in 好朋友

un,ün 复习

ang,eng 这是什么?

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว