วิชาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (จ13201) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.3, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
อ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสี  โรงเรียน  เครื่องดื่ม  อาหารและผลไม้  เข้าใจข้อความ ประโยคภาษาจีนสั้นๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน นับและเขียนตัวเลข ๑-๓๐ เป็นภาษาจีน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับสีเป็นภาษาจีนได้
  • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียนเป็นภาษาจีนได้
  • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มเป็นภาษาจีนได้
  • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารเป็นภาษาจีนได้
  • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้เป็นภาษาจีนได้
  • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศเป็นภาษาจีนได้
  • ใช้ภาษาจีนพูดสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์
  • สามารถนับและเขียนตัวเลข ๑-๒๐ เป็นภาษาจีนได้

เนื้อหาของคอร์ส

我穿红裙子

  • ฉันสวมกระโปรงสีแดง
  • แบบฝึกหัด ฉันสวมกระโปรงสีแดง

这是谁的T恤衫 ?

复习

姐姐爱吃鱼

我爱喝果汁

西瓜真甜

早饭吃什么 ?

复习

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว