วิชาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (จ13201) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
อ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสี  โรงเรียน  เครื่องดื่ม  อาหารและผลไม้  เข้าใจข้อความ ประโยคภาษาจีนสั้นๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน นับและเขียนตัวเลข ๑-๓๐ เป็นภาษาจีน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ

What Will You Learn?

  • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับสีเป็นภาษาจีนได้
  • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียนเป็นภาษาจีนได้
  • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มเป็นภาษาจีนได้
  • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารเป็นภาษาจีนได้
  • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้เป็นภาษาจีนได้
  • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศเป็นภาษาจีนได้
  • ใช้ภาษาจีนพูดสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์
  • สามารถนับและเขียนตัวเลข ๑-๒๐ เป็นภาษาจีนได้

Course Content

我穿红裙子

  • ฉันสวมกระโปรงสีแดง
  • แบบฝึกหัด ฉันสวมกระโปรงสีแดง

这是谁的T恤衫 ?

复习

姐姐爱吃鱼

我爱喝果汁

西瓜真甜

早饭吃什么 ?

复习

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet