วิชาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (จ22202) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาจีน

ตั้งประโยคคำถาม และคำตอบแบบตอบรับและปฏิเสธเป็นภาษาจีนได้ ใช้คำมารยาทได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ เขียนอ่านและเลือกใช้คำเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายอย่างถูกต้อง

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ

What Will You Learn?

  • ๑. ตั้งประโยคคำถาม และคำตอบแบบตอบรับและปฏิเสธเป็นภาษาจีนได้
  • ๒. ใช้คำมารยาทได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์
  • ๓. เขียนอ่านและเลือกใช้คำเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายอย่างถูกต้อง

Course Content

一年有两个学习ในหนึ่งปีมีสองภาคการเรียน

你考得怎么样ผลการสอบของเธอเป็นอย่างไรบ้าง

假期生活ชีวิตในช่วงปิดเทอม

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet