วิชาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (จ22202) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาจีน

ตั้งประโยคคำถาม และคำตอบแบบตอบรับและปฏิเสธเป็นภาษาจีนได้ ใช้คำมารยาทได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ เขียนอ่านและเลือกใช้คำเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายอย่างถูกต้อง

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ๑. ตั้งประโยคคำถาม และคำตอบแบบตอบรับและปฏิเสธเป็นภาษาจีนได้
  • ๒. ใช้คำมารยาทได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์
  • ๓. เขียนอ่านและเลือกใช้คำเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายอย่างถูกต้อง

เนื้อหาของคอร์ส

一年有两个学习ในหนึ่งปีมีสองภาคการเรียน

你考得怎么样ผลการสอบของเธอเป็นอย่างไรบ้าง

假期生活ชีวิตในช่วงปิดเทอม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว