วิชาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (จ21202) ภาคเรียนที่ 2 ภาคการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.1, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา       

ฟังและอ่านออกเสียง สระและผันเสียงวรรณยุกต์ได้ สร้างคำจากสระ ได้ฟังและออกเสียง อ่าน สระ พยัญชนะ พยัญชนะกับสระได้ถูกต้อง

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ๑. ฟังและอ่านออกเสียง สระและผันเสียงวรรณยุกต์ได้
  • ๒. สร้างคำจากสระได้
  • ๓. ฟังและออกเสียง อ่าน สระ พยัญชนะ พยัญชนะกับสระได้ถูกต้อง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว