วิชาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (จ21202) ภาคเรียนที่ 2 ภาคการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา       

ฟังและอ่านออกเสียง สระและผันเสียงวรรณยุกต์ได้ สร้างคำจากสระ ได้ฟังและออกเสียง อ่าน สระ พยัญชนะ พยัญชนะกับสระได้ถูกต้อง

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ

What Will You Learn?

  • ๑. ฟังและอ่านออกเสียง สระและผันเสียงวรรณยุกต์ได้
  • ๒. สร้างคำจากสระได้
  • ๓. ฟังและออกเสียง อ่าน สระ พยัญชนะ พยัญชนะกับสระได้ถูกต้อง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet