วิชาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (จ22202) ภาคเรียนที่ 2 ภาคการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

บอกวัน เดือน ปีเป็นภาษาจีนได้ เขียนวัน เดือน ปี เป็นภาษาจีนได้ บอกวันในสัปดาห์ได้

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ

 

What Will You Learn?

  • ๑. บอกวัน เดือน ปีเป็นภาษาจีนได้
  • ๒. เขียนวัน เดือน ปี เป็นภาษาจีนได้
  • ๓. บอกวันในสัปดาห์ได้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet