วิชาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (จ22202) ภาคเรียนที่ 2 ภาคการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

บอกวัน เดือน ปีเป็นภาษาจีนได้ เขียนวัน เดือน ปี เป็นภาษาจีนได้ บอกวันในสัปดาห์ได้

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ๑. บอกวัน เดือน ปีเป็นภาษาจีนได้
  • ๒. เขียนวัน เดือน ปี เป็นภาษาจีนได้
  • ๓. บอกวันในสัปดาห์ได้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว