วิชาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จ32202) ภาคเรียนที่ 2 ภาคการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการฝึกทักษะทางด้านการปฏิบัติเชิงภาษาศาสตร์ ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน สามารถอธิบาย วิเคราะห์ความ แสดงทัศนคติความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว สังคม เรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน รู้จักประโยชน์จากการเรียนรู้ภาษาจีน เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอันก่อให้เกิดพัฒนาการทางภาษาศาสตร์ และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้ เข้าร่วมกิจกรรมและรู้จักประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวจีนและสามารถนำไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

โดยกระบวนการปฏิบัติทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษาและกระบวนการถ่ายโอนทางภาษา

เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ๑. อ่านและเขียนคำหรือกลุ่มคำ วลี ได้
  • ๒. อ่านและเขียนประโยค เงื่อนตามสถานการณ์ต่างๆ ได้
  • ๓. ประยุกต์ใช้กับการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมได้
  • ๔. นำคำลักษณะต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • ๕. สามารถประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระวิชาอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
  • ๖. ใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่างๆ ได้
  • ๗. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ ได้
  • ๘. แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ เหตุการณ์ วัฒนธรรม ประเพณีระหว่างจีนและไทยได้

เนื้อหาของคอร์ส

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว