วิชาภาษาจีน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จ31205) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงสัทอักษร ในรูปแบบกลุ่มคำ ประโยค และเนื้อเรื่องได้ถูกต้อง ฝึกทักษะการอ่านและเขียนตัวอักษรจีน สามารถเข้าใจบทสนทนาเรื่องสั้นๆ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ชุมชนและสังคม สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมและรู้จักประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวจีนและสามารถนำไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น โดยกระบวนการปฏิบัติทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษาและกระบวนการถ่ายโอนทางภาษา เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1.อ่านออกเสียงตัวสัทอักษรได้ถูกต้อง
 • 2.ผันเสียงคำสัทอักษรได้ถูกต้อง
 • 3.เขียนตัวอักษรได้ถูกต้อง ตามวิธีเขียนตัวอักษรจีน
 • 4.เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่ง คำเชิญ ขอบคุณ ขอโทษและกล่าวลา
 • 5.บอกความต้องการของตนเอง ในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

เนื้อหาของคอร์ส

你好

 • 生词
  00:00
 • 课文
  00:00
 • 拼音
  00:00
 • 练习
  00:00
 • 练习

汉语不太难

明天见

你去哪儿

这是王老师

我学习汉语

你吃什么

苹果一斤多少钱

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว