วิชาภาษาจีน 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จ31206) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้คำศัพท์ โครงสร้าง ตัวอักษรจีน สามารถเข้าใจบทสนทนาเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับสถานที่ การซื้อของ การบริการ อาชีพ อากาศ อาหาร และเครื่องดื่ม การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ชุมชนและสังคม สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมและรู้จักประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวจีนและสามารถนำไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกระบวนการปฏิบัติทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษาและกระบวนการถ่ายโอนทางภาษา เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

What Will You Learn?

  • 1. ระบุโครงสร้างไวยากรณ์ประโยคอย่างง่ายได้
  • 2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ ได้
  • 3. สามารถสร้างประโยคสนทนาแบบง่ายๆ ได้
  • 4. แนะนำและสามารถโต้ตอบบทสนทนาข้อมูลเบื้องต้นได้

Course Content

บทที่ 8 苹果一斤多少钱

  • คำศัพท์และบทสนทนา
    00:00
  • แบบทดสอบบทที่ 8

บทที่ 9 我换人民币

บทที่ 10 他住哪儿

บทที่ 11 我们都是留学生

บทที่ 12 你在哪儿学习汉语

บทที่ 13 这是不是中药

บทที่ 14 你的车是新的还是旧的

บทที่ 15 你家有几口人

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet