วิชาภาษาจีน 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จ31206) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้คำศัพท์ โครงสร้าง ตัวอักษรจีน สามารถเข้าใจบทสนทนาเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับสถานที่ การซื้อของ การบริการ อาชีพ อากาศ อาหาร และเครื่องดื่ม การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ชุมชนและสังคม สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมและรู้จักประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวจีนและสามารถนำไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกระบวนการปฏิบัติทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษาและกระบวนการถ่ายโอนทางภาษา เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. ระบุโครงสร้างไวยากรณ์ประโยคอย่างง่ายได้
  • 2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ ได้
  • 3. สามารถสร้างประโยคสนทนาแบบง่ายๆ ได้
  • 4. แนะนำและสามารถโต้ตอบบทสนทนาข้อมูลเบื้องต้นได้

เนื้อหาของคอร์ส

บทที่ 8 苹果一斤多少钱

  • คำศัพท์และบทสนทนา
    00:00
  • แบบทดสอบบทที่ 8

บทที่ 9 我换人民币

บทที่ 10 他住哪儿

บทที่ 11 我们都是留学生

บทที่ 12 你在哪儿学习汉语

บทที่ 13 这是不是中药

บทที่ 14 你的车是新的还是旧的

บทที่ 15 你家有几口人

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว