วิชาภาษาจีน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จ32205) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้าง สัทอักษร ตัวอักษรจีน สามารถเข้าใจบทสนทนาเรื่องสั้นๆ สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมและรู้จักประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวจีนและสามารถนำไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  โดยกระบวนการปฏิบัติทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษาและกระบวนการถ่ายโอนทางภาษา เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

What Will You Learn?

 • 1.อ่านและเขียนคำ กลุ่มคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • 2.สามารถสร้างประโยคคำถามได้
 • 3.พูดแนะนำตนเอง และสมาชิกในครอบครัวได้
 • 4.ระบุโครงสร้างไวยากรณ์ของประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้นได้

Course Content

你常去图书馆吗

 • 生词 คำศัพท์
  00:00
 • 课文 บทเรียน
  00:00
 • 练习 แบบฝึกหัด
  00:00
 • 书写 ฝึกเขียนตัวอักษร
  00:00
 • QUIZ บทที่ 16

他在做什么呢

我去超市买东西

可以试试吗

祝你生日快乐

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet