วิชาภาษาจีน 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จ32206) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการฝึกทักษะทางด้านการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน นำความรู้ภาษาจีนที่ได้รับไปทำกิจกรรม และประยุกต์ใช้เข้ากับการดำเนินชีวิต ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้ เข้าร่วมกิจกรรมและรู้จักประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวจีนและสามารถนำไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น โดยกระบวนการปฏิบัติทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษาและกระบวนการถ่ายโอนทางภาษา เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

What Will You Learn?

  • 1. สามารถใช้คำเชื่อมประโยคได้
  • 2. สามารถบอกเทศกาลต่างๆ เป็นภาษาจีนได้
  • 3. สามารถบอกเวลาและช่วงเวลาได้
  • 4. สามารถนำคำศัพท์มาแต่งเป็นบทความสั้นๆ ได้

Course Content

我们明天七点一刻出发

  • 生词
  • 练习

我打算请老师教我惊剧

学校里边有银行吗

我想学太极拳

她学习得很好

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet