วิชาภาษาจีน 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จ32206) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการฝึกทักษะทางด้านการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน นำความรู้ภาษาจีนที่ได้รับไปทำกิจกรรม และประยุกต์ใช้เข้ากับการดำเนินชีวิต ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้ เข้าร่วมกิจกรรมและรู้จักประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวจีนและสามารถนำไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น โดยกระบวนการปฏิบัติทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษาและกระบวนการถ่ายโอนทางภาษา เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. สามารถใช้คำเชื่อมประโยคได้
  • 2. สามารถบอกเทศกาลต่างๆ เป็นภาษาจีนได้
  • 3. สามารถบอกเวลาและช่วงเวลาได้
  • 4. สามารถนำคำศัพท์มาแต่งเป็นบทความสั้นๆ ได้

เนื้อหาของคอร์ส

我们明天七点一刻出发

  • 生词
  • 练习

我打算请老师教我惊剧

学校里边有银行吗

我想学太极拳

她学习得很好

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว