วิชาภาษาจีน 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (จ15201 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ออกเสียงสัทอักษรจีนในส่วนของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์  ความแตกต่างของตัวอักษรและการออกเสียงภาษาจีน  เข้าใจคำสั่ง คำร้องขอ การทักทาย การกล่าวลา ขั้นพื้นฐาน  ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง ใช้ภาษาจีนขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง  ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป มีความใฝ่รู้ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน สามารถนำภาษาจีนไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้

What Will You Learn?

  • 1.สามารถออกเสียงสัทอักษรจีนในส่วนของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้
  • 2.บอกความแตกต่างของตัวอักษรและการออกเสียงได้
  • 3.เข้าใจคำสั่ง คำร้องขอ การทักทาย การกล่าวลา ขั้นพื้นฐานได้
  • 4.สามารถให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตนเองได้
  • 5.สามารถใช้ภาษาจีนขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้

Course Content

你今天有什么课 วันนี้เธอมีเรียนวิชาอะไร

  • บทเรียน
    00:00
  • แบบทดสอบบทที่ 8

我的课表 ตารางเรียนของฉัน

你是哪国人 เธอเป็นคนประเทศไหน

泰国人说泰语 คนไทยพูดภาษาไทย

汉语很有用 ภาษาจีนมีประโยชน์มาก

我喜欢泰国 ฉันชอบประเทศไทย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet