วิชาภาษาจีน 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จ16201 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.6, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
สามารถแยกแยะพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การออกเสียงพินอิน การเขียนคำหรือประโยคตามบทเรียน สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวันในการแสดงความต้องการที่ไม่ซับซ้อน มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีนอย่างถูกต้อง บอกขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล และวัฒนธรรมจีนได้ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน สามารถนำภาษาจีนไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1.สามารถแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้
  • 2.สามารถออกเสียงพินอินได้
  • 3.เขียนคำหรือประโยคตามบทเรียนได้
  • 4.สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวันในการแสดงความต้องการที่ไม่ซับซ้อนได้
  • 5.มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีนอย่างถูกต้อง
  • 6.สามารถบอกขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล และวัฒนธรรมจีนได้

เนื้อหาของคอร์ส

我的房间

  • 生词
  • 练习

唐人街

今天吃什么饭

你会做饭吗

做家务

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว