วิชาภาษาจีน 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จ16201 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
สามารถแยกแยะพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การออกเสียงพินอิน การเขียนคำหรือประโยคตามบทเรียน สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวันในการแสดงความต้องการที่ไม่ซับซ้อน มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีนอย่างถูกต้อง บอกขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล และวัฒนธรรมจีนได้ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน สามารถนำภาษาจีนไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

What Will You Learn?

  • 1.สามารถแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้
  • 2.สามารถออกเสียงพินอินได้
  • 3.เขียนคำหรือประโยคตามบทเรียนได้
  • 4.สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวันในการแสดงความต้องการที่ไม่ซับซ้อนได้
  • 5.มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีนอย่างถูกต้อง
  • 6.สามารถบอกขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล และวัฒนธรรมจีนได้

Course Content

我的房间

  • 生词
  • 练习

唐人街

今天吃什么饭

你会做饭吗

做家务

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet