วิชาภาษาจีน 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จ16201 ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
สามารถแยกแยะพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การออกเสียงพินอิน การเขียนคำหรือประโยคตามบทเรียน สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวันในการแสดงความต้องการที่ไม่ซับซ้อน มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีนอย่างถูกต้อง บอกขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล และวัฒนธรรมจีนได้ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน สามารถนำภาษาจีนไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

What Will You Learn?

 • 1.สามารถแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้
 • 2.สามารถออกเสียงพินอินได้
 • 3.เขียนคำหรือประโยคตามบทเรียนได้
 • 4.สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวันในการแสดงความต้องการที่ไม่ซับซ้อนได้
 • 5.มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีนอย่างถูกต้อง
 • 6.สามารถบอกขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล และวัฒนธรรมจีนได้

Course Content

今天天气怎么样

 • 生词 คำศัพท์
  00:00
 • 会话 บทสนทนา
  00:00
 • 阅读 ฝึกอ่าน
  00:00
 • 练习 แบบฝึกหัด
  00:00
 • 书写 ฝึกเขียนตัวอักษร
  00:00
 • QUIZ บทที่ 1

今天气温多少度

一年有几个季节

你喜欢什么季节

我家有三间卧室

我家住在曼谷花园

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet