วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ32101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

อ่านออกเสียงบทอ่าน คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย คำขอร้อง บทความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง เรื่องสั้น สารคดีและบันเทิงคดีจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ สิ่งแวดล้อมและการสงวนรักษา สุขภาพอนามัย บุคคลที่มีชื่อเสียง ชีวิตและชุมชน  งานเทศกาลและวันสำคัญ กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของ ชุมชนและท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์ และสังคมโลก  ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เทศกาลและวันสำคัญต่างๆ   สำนวน ข่าวสารของโรงเรียน   การนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์ และสังคมโลก ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตน การเจรจา โน้มน้าวและต่อรอง เข้าใจและตีความน้ำเสียงของผู้พูด ถ่ายโอนข้อมูลด้วยถ้อยคำของตนเอง สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล พูดและเขียนแสดงการตอบรับและปฏิเสธการ ใช้ภาษาเพื่อสร้างองค์ความรู้จากสื่อการเรียนภาษาและการวางแผนในการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา สรุปใจความสำคัญ ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผล สืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่ฟังและอ่าน          ใช้ภาษาเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของชุมชนและท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์ และประเทศชาติ

โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. Students are able to use 12 tenses in the sentences.
  • 2. Students are able to write the sentences by using parts of speech.
  • 3. Students are able to use adjectives ,adverbs and comparison to describe the people and things.
  • 4. Students are able to use adjective order and adverb order in the sentences.
  • 5. Students are able to use pronouns in the sentences.
  • 6. Students are able to use active and subject verb agreement in writing.

เนื้อหาของคอร์ส

Unit 1 Who am I?

  • Worksheet
  • 12 Tenses
    00:01

Unit 2 Globetrotter

Unit 3 Growing up!

Unit 4 Inspiration

Unit 5 No place no home

Unit 6 Eat up!

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว