วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(อ23102)ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564

หมวดหมู่: ม.3, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๖                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่  ๒                       เวลา  ๖๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต

 

ฝึกทักษะ ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนโดยการอ่านออกเสียง  สนทนา แลกเปลี่ยน พูดและเขียน ตอบรับและปฎิเสธ  แสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผลสั้นๆ สืบค้น  บรรยาย  รวบรวม วิเคราะห์  สรุป  ระบุใจความสำคัญ  นำเสนอข้อมูล บอกความเหมือนและความแตกต่างเกี่ยวกับ  คำสั่ง  คำขอร้อง  แนะนำ คำชี้แจงง่ายๆเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆ  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออีเลกทรอนิกส์  ประโยค  ข้อความ  สื่อรูปภาพ  บทสนทนาขอและให้ข้อมูลตนเอง  เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ   การเดินทาง   ขอความช่วยเหลือ ถ่ายโอนข้อมูลทีได้ฟังและอ่าน  และบริการผู้อื่นการตอบรับและปฎิเสธ   กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์   เหตุการณ์ที่มีอยู่ในความสนใจของสังคม (ชุมชนตลาดน้อย) เกี่ยวกับการศึกษา  เศรษฐกิจ สภาพสังคม ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชนตลาดน้อย และสังคม  บทสนทนา  บทร้อยกรอง  นิทานและเรื่องสั้นๆ  งานเทศกาล (เทศกาลกินเจ)  งานฉลอง  วันสำคัญ            ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา   สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  การลำดับ         คำตามโครงสร้างของประโยค  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาตลอดจนใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางตามมรรยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชนตลาดน้อย

โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

 

รหัสตัวชี้วัด

ต๑.๑ ม.๓/๑     ต๑.๑ ม.๓/๒     ต๑.๑ ม.๓/๓     ต๑.๑ ม.๓/๔

ต๑.๒ ม.๓/๑     ต๑.๒ ม.๓/๒         ต๑.๒ ม.๓/๓       ต๑.๒ ม.๓/๔       ต๑.๒ ม.๓/๕

ต๑.๓ ม.๓/๑       ต๑.๓ ม.๓/๒     ต๑.๓ ม.๓/๓

ต๒.๑ ม.๓/๑       ต๒.๑ ม.๓/๒       ต๒.๑ ม.๓/๓

ต๒.๒ ม.๓/๑       ต๒.๒ ม.๓/๒

แสดงเพิ่มเติม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • Can read
 • Can write
 • Can speak

เนื้อหาของคอร์ส

Lesson 1 Weather Forecast

 • WEATHER fORECAST
  00:00
 • Weather picture and Wether Report
  00:00
 • Caught in a lightning storm
  00:00
 • Adjective VS. Adverb
  00:00
 • Chiang Mai is not as hot as Bangkok
  00:00
 • I’m going to swim if it’s sunny.
  00:00

Lesson 2 Says No To Drugs

Lesson 3 The Great Exploration

Lesson 4 Services in The Community

lesson 5 All About Halloween

Lesson 6 Inventions and Their Impacts

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว