วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่2(อ22102)ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๔                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่  ๒                       เวลา  ๖๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต

 

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทอ่าน คำแนะนำ คำชี้แจง คำขอร้อง บทความ ข่าว ประกาศ  บทร้อยกรองสั้นๆ เรื่องสั้น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย การซื้อขาย เครื่องแต่งกาย การบอกทิศทาง อาหารและเครื่องดื่ม ภาวะมลพิษ ธรรมชาติและการดูแล อนาคตและการเดินทางเทศกาลและวันหยุดของต่างชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเสนอความต้องการ งานเทศกาล  การบริการ สถานที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล การใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึก  การใช้ภาษาเพื่อเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน เหตุการณ์ในท้องถิ่น  ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เทศกาลและวันสำคัญต่างๆ ข่าวสารของโรงเรียน การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม  การนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง การเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชนตลาดน้อย เข้าใจและตีความน้ำเสียงของผู้พูด การถ่ายโอนข้อมูลด้วยถ้อยคำของตนเอง การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล การพูดและเขียนแสดงการตอบรับและปฏิเสธการ การใช้ภาษาเพื่อสร้างองค์ความรู้จากสื่อการเรียนภาษาและการวางแผนในการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ เทศกาล งานประเพณีต่างๆ การสรุปใจความสำคัญ ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผล สืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่ฟังและอ่าน  การใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้อื่นๆและเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของชุมชนและท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์

โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

 

รหัสตัวชี้วัด

ต๑.๑ ม.๒/๑       ต๑.๑ ม.๒/๒       ต๑.๑ ม.๒/๓       ต๑.๑ ม.๒/๔

ต๑.๒ ม.๒/๑       ต๑.๒ ม.๒/๒       ต๑.๒ ม.๒/๓       ต๑.๒ ม.๒/๔       ต๑.๒ ม.๒/๕

ต๑.๓ ม.๒/๑       ต๑.๓ ม.๒/๒       ต๑.๓ ม.๒/๓

ต๒.๑ ม.๒/๑       ต๒.๑ ม.๒/๒       ต๒.๑ ม.๒/๓

ต๒.๒ ม.๒/๑     ต๒.๒ ม.๒/๒

ต๓.๑ ม.๑/๑

ต๔.๑ ม.๒/๑

ต๔.๒ ม.๒/๒

รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด

 

แสดงเพิ่มเติม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • นักเรียนสามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

เนื้อหาของคอร์ส

Lesson 1 Caring For Wildlife

  • Comparison
    00:00
  • Comparative and superlative degree

Lesson 2 What We Believe in

Lesson 3 Job Skills

Lesson 4 About Outer Space

Lesson 5 International Community Aid

Lesson 6 European Holidays Makers

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว