วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ33101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

อ่านออกเสียงบทอ่าน คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย คำบรรยาย คำขอร้อง บทความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง บทละครสั้น สารคดีและบันเทิงคดีที่ซับซ้อนจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช้ความเรียงในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนเขตสัมพันธวงศ์(โบสถ์แม่พระลูกประคำ วัดไตรมิตร) สังคม สิ่งแวดล้อม กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของ<ชุมชนและท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์ และสังคมโลก ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เทศกาลและวันสำคัญต่างๆ   สำนวน คำพังเพย สุภาษิต ข่าวสารของโรงเรียน การนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์ และสังคมโลก ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและอนาคตพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ เข้าใจและตีความน้ำเสียงของผู้พูด ถ่ายโอนข้อมูลด้วยถ้อยคำของตนเอง สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล พูดและเขียนแสดงการตอบรับและปฏิเสธการ ใช้ภาษาในการเจรจาต่อรองด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสรรค์และมีประสิทธิภาพ  ใช้ภาษาเพื่อสร้างองค์ความรู้จากสื่อการเรียนภาษา ใช้ภาษาเพื่อการวางแผนในการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา สรุปใจความสำคัญ ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผล สืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่ฟังและอ่าน ใช้ภาษาเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของชุมชนและท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์ และประเทศชาติ

โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. Student are able to use 12 tenses in the sentences.
  • 2. Students are able to read and find the main idea from the passages.
  • 3. Students are able to understand the meanings of the words from using context clue.
  • 4. Students are able write the sentences by using causative form.
  • 5. Students are able to use subjunctive in the sentences.
  • 6. Students are able to write the sentences in new form by using inversion.

เนื้อหาของคอร์ส

Unit 1 Join the Club

  • worksheet
  • 12 Tenses
    00:01

Unit 2 Keeping up to date

Unit 3 An eye for an eye

unit 4 S(he)

Unit 5 The world ahead

Unit 6 Success !

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว