วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ33102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

อ่านออกเสียงบทอ่าน คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย คำบรรยาย คำขอร้อง บทความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง บทละครสั้น สารคดีและบันเทิงคดีที่ซับซ้อนจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช้ความเรียงในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์ สิ่งแวดล้อม กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของชุมชนและท้องถิ่นเขต สัมพันธวงศ์ และสังคมโลก ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เทศกาลและวันสำคัญต่างๆ   สำนวน คำพังเพย สุภาษิต ข่าวสารของโรงเรียน การนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์  และสังคมโลก ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและอนาคตพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ เข้าใจและตีความน้ำเสียงของผู้พูด ถ่ายโอนข้อมูลด้วยถ้อยคำของตนเอง สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล พูดและเขียนแสดงการตอบรับและปฏิเสธการ ใช้ภาษาในการเจรจาต่อรองด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ  ใช้ภาษาเพื่อสร้างองค์ความรู้จากสื่อการเรียนภาษา ใช้ภาษาเพื่อการวางแผนในการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา สรุปใจความสำคัญ ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผล สืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่ฟังและอ่าน ใช้ภาษาเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของชุมชนและท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์ และประเทศชาติ

โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. Students are able to use parallel in the sentences.
  • 2. Students are able to use error in the sentences.
  • 3. Students are able to use conjunction in the sentences.
  • 4. Students are able to use adjective adverb and noun clause in the sentences.
  • 5. Students are able to use idiom and phrasal verb in the sentences.
  • 6. Students are able to use prefix and suffix in the sentences.

เนื้อหาของคอร์ส

Unit 7 Parallel
1. Students are able to use parallel in the sentences.

  • Parallel
    00:01

Unit 8 Error
2. Students are able to use grammar in the the correct sentences.

Unit 9 Conjunction
3. Students are able to use conjunctions in the sentences.

Unit 10 Adjective Adverb and Noun Clause
4. Students are able to use adjective adverb and noun clause in the sentences.

Unit 11 Idiom and Phrasal Verb
5. Students are able to use idioms and phrasal verb in the sentences.

Unit 12 Prefix and Suffix
6. Students are able to use prefix and suffix in the sentences.

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว