วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
ศึกษาการอ่านออกเสียงบทอ่าน คำแนะนำ คำชี้แจง คำขอร้อง บทความ ข่าว ประกาศ; บทร้อยกรองสั้นๆ เรื่องสั้น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย การซื้อขาย เครื่องแต่งกาย การบอกทิศทาง อาหารและเครื่องดื่ม ภาวะมลพิษ ธรรมชาติและการดูแล อนาคตและการเดินทางเทศกาลและวันหยุดของต่างชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเสนอความต้องการ งานเทศกาล&; การบริการ สถานที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล การใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึก การใช้ภาษาเพื่อเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน เหตุการณ์ในท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์  ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เทศกาลและวันสำคัญต่างๆ ข่าวสารของโรงเรียน การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม  การนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง การเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน เข้าใจและตีความน้ำเสียงของผู้พูด การถ่ายโอนข้อมูลด้วยถ้อยคำของตนเอง การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล การพูดและเขียนแสดงการตอบรับและปฏิเสธการ การใช้ภาษาเพื่อสร้างองค์ความรู้จากสื่อการเรียนภาษาและการวางแผนในการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ เทศกาล งานประเพณีต่างๆ การสรุปใจความสำคัญ ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผล สืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่ฟังและอ่าน การใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้อื่นๆและเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของชุมชนตลาดน้อยและท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์<โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • Can read
 • Can write
 • Can answer

เนื้อหาของคอร์ส

Unit 1 How have you been

 • Present perfect
  00:01
 • Letter
  00:00
 • should,shouldn’t
  00:00
 • PPT.present perfect
  00:00
 • Present perfect
 • exercise about Present perfect
 • Review Lesson 1
  00:00

Unit 2 Living in the house

Unit 3The way they Buy.

Unit 4 Finding the way

Unit 5 My favorite cuisine

Unit 6 How do I look?

Unit 7 What’s the matter?

Unit 8Meeting with Sports Stars

Unit 9 Creating Environment

Unit 10 Animals around us

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว