วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ32102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

อ่านออกเสียงบทอ่าน คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย คำขอร้อง บทความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง เรื่องสั้น สารคดีและบันเทิงคดีจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช้ความเรียงในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนเขตสัมพันธวงศ์ สังคม สิ่งแวดล้อม การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ สิ่งแวดล้อมและการสงวนรักษา สุขภาพอนามัย บุคคลที่มีชื่อเสียง (เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำหรือเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร) ชีวิตและชุมชนเขตสัมพันธวงศ์ งานเทศกาลและวันสำคัญ กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของชุมชนและท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์ และสังคมโลก ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เทศกาลและวันสำคัญต่างๆ   สำนวน ข่าวสารของโรงเรียน การนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์ และสังคมโลก ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตน การเจรจา โน้มน้าวและต่อรอง เข้าใจและตีความน้ำเสียงของผู้พูด ถ่ายโอนข้อมูลด้วยถ้อยคำของตนเอง สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล พูดและเขียนแสดงการตอบรับและปฏิเสธการ ใช้ภาษาเพื่อสร้างองค์ความรู้จากสื่อการเรียนภาษาและการวางแผนในการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา สรุปใจความสำคัญ ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผล สืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่ฟังและอ่าน  ใช้ภาษาเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของชุมชนและท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์  และประเทศชาติ

โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. Students are able to use if clause in the sentences.
  • 2. Students are able to use active and passive voice in the sentences.
  • 3. Students are able to use direct and indirect speech in the sentences.
  • 4. Students are able to use relative clause in the sentences.
  • 5. Students are able to use gerund and infinitive in the sentences.
  • 6. Students are able to use article in the sentences.

เนื้อหาของคอร์ส

Unit 7 If Clause
1. Students are able to use if clause in the sentences.

  • If clause
    00:01

Unit 8 Active and Passive Voice
2. Students are able to use active and passive voice in the sentences.

Unit 9 Direct and Indirect Speech
3. Students are able to use direct and indirect speech in the sentences.

Unit 10 Relative Clause
4. Students are able to use relative clause in the sentences.

Unit 11 Gerund and Infinitive
5. Students are able to use gerund and infinitive in the sentences.

Unit 12 Articles
6. Students are able to use articles a an and the in the sentences.

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว