วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ23101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.3, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

ฝึกทักษะ ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนโดยการอ่านออกเสียง  สนทนา แลกเปลี่ยน พูดและเขียน ตอบรับและปฎิเสธ  แสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผลสั้นๆ สืบค้น  บรรยาย  รวบรวม วิเคราะห์  สรุป  ระบุใจความสำคัญ  นำเสนอข้อมูล บอกความเหมือนและความแตกต่างเกี่ยวกับ  คำสั่ง  คำขอร้อง  แนะนำ คำชี้แจงง่ายๆเกี่ยวกับทิศทาง  ป้ายประกาศ  ประโยค  ข้อความ  สื่อรูปภาพ  บทสนทนาขอและให้ข้อมูลตนเองเกี่ยวกับการเดินทาง  การรับประทานอาหาร  ขอความช่วยเหลือ ถ่ายโอนข้อมูลทีได้ฟังและอ่าน  และบริการผู้อื่นการตอบรับและปฎิเสธ   กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์   เหตุการณ์ที่มีอยู่ในความสนใจของสังคม   บทสนทนา  บทร้อยกรอง  นิทานและเรื่องสั้นๆ  งานเทศกาล   งานฉลอง  วันสำคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา   สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง ตาราง  แผนภูมิ  ภาพสัตว์  สิ่งของการใช้    การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  การลำดับคำตามโครงสร้างของประโยค ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ข่าวสารของชุมชนตลาดน้อย และสังคมเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาตลอดจนใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางตามมรรยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น   การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดในห้องเรียนและสถานศึกษา

โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • can read
 • can write
 • can answer

เนื้อหาของคอร์ส

Lesson 1 About my family

 • Causative
  00:00
 • Pretest
 • family tree
  00:01
 • Capital letter

Lesson 2 Character and Jobs

Lesson 3 Living in a big city

Lesson 4 Are you ready to order?

Lesson 5 Comparison Shopping

Lesson 6 What Time is the film on?

Lesson 7 Keep ourselves healthy

Lesson 8 Think Green, Go green

Lesson 9 Native animals 0f China

Lesson 10 Worthy Children of the Nation

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว