วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ16101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.6, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำขออนุญาต ข้อความ สัญลักษณ์และเครื่องหมาย นิทานหรือเรื่องเล่า และบทกลอนสั้นๆ การใช้พจนานุกรม บทความจากสื่อสิ่งพิมพ์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการ การบอกทิศทาง (ชุมชนตลาดน้อย) สุขภาพอนามัย การบริการ ที่อยู่อาศัย บุคลิกลักษณะ กีฬา งานอดิเรก สถานที่สำคัญต่างๆ ในชุมชนตลาดน้อย เวลาว่าง อากาศ การซื้อขาย เทศกาล (เทศกาลกินเจ) วันหยุด วันสำคัญต่างๆ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และสำนวนการตอบรับ คำสั่ง คำขอร้อง  คำขออนุญาต การใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล ขออนุญาต เสนอความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงความรู้สึก เล่าเรื่องราว ประสบการณ์ใกล้ตัว (โบสถ์แม่พระลูกประคำ) และกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม การนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา การใช้ถ้อยคำ กิริยาท่าทางและน้ำเสียงถ่ายโอนข้อมูลด้วยถ้อยคำของตนเอง สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล การเขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิและตารางแสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังและอ่าน การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ความเหมือนและความต่างของภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ความเหมือนและความต่างของเทศกาล งานฉลองและประเพณีของไทยและของเจ้าของ การร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ เทศกาล (เทศกาลกินเจ)  งานประเพณีต่างๆ สรุปใจความสำคัญ ชี้แจงและแสดงความคิดเห็น สืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่ฟังและอ่าน   ใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ

โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • -เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
 • -มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
 • - แสดงความรู้และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
 • - นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด และการเขียน
 • - เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมไทยกับของเจ้าของภาษากับภาษา
 • - เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • - ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
 • - ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
 • - ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
 • - ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
 • - ใช้ภาษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

เนื้อหาของคอร์ส

People in my family

 • Family
  00:01
 • Exercise – Family
 • People in my family
  00:01
 • Family Converation
  00:00
 • My Family Vocabulary
  00:01
 • Sample of the Family tree
 • Draw and write your own family tree
 • About me
  00:01
 • Work Sheet
 • My Family tree revise
  00:00
 • My Family ‘s Photo
 • Talking about your family
  00:01
 • Revise Verb to be
 • Revise Present simple Tense
  00:01
 • Revise Present Simple Tense

My Appearance

Where we live

A Day in a life

At school

What will you be?

Hobbies and Sports

Giving Directions

Making Contact

Keeping Fit

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว