วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ12101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.2, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียง ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระและการสะกดคำและประโยค คำ กลุ่มคำ คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน  ประโยคเดี่ยวและความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่มและนันทนาการ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)   บทสนทนาหรือนิทานที่มีภาพประกอบ   การพูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆ  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง คำศัพท์ สำนวนภาษาและประโยคที่ใช้บอกความต้องการ  การพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลง่ายๆที่เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว (โบสถ์แม่พระลูกประคำ) การพูดและทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม   การระบุตัวอักษรและเสียงของตัวอักษรของภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   การพูดและการฟังในสถานการณ์ง่ายที่เกิดขึ้นในห้องเรียน คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • สังเกตตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงสะกดคำและอ่านประโยคง่ายๆภาพ อธิบายความหมายของคำกลุ่มคำและประโยคง่ายที่ฟัง
 • อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ รู้ความหมายเลือกภาพของคำกลุ่มคำและประโยคง่าย ๆที่ฟัง
 • เห็นประโยชน์ของการระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ รู้ความหมาย ภาพของคำกลุ่มคำและประโยคง่าย ๆที่ฟัง
 • ยกตัวอย่างบทสนทนา คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • พูดบทสนทนาคำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • เห็นประโยชน์ในการสื่อสารโดยใช้บทสนทนาคำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • เข้าใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • พูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • เห็นประโยชน์ของการข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
 • พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 • เห็นประโยชน์ของเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
 • เปรียบเทียบตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
 • อ่านออกเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
 • เห็นประโยชน์ของการระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
 • แยกแยะและเข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • เห็นประโยชน์ของการบอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • ยกตัวอย่างบทสนทนา คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • พูดบทสนทนาคำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • เห็นประโยชน์ในการสื่อสารโดยใช้บทสนทนาคำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • เข้าใจในการฟัง/ พูด ในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • การฝึกปฏิบัติ การฟัง / พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • เห็นประโยชน์ของการฟัง / พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • เข้าใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • การฝึกปฏิบัติ ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • เห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • สังเกตตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงสะกดคำและประโยคง่ายๆ อธิบายความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง
 • อ่านออกเสียงสะกดคำและประโยคง่ายๆ รู้ความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง
 • เห็นประโยชน์ของการระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงสะกดคำและประโยคง่ายๆ รู้ความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง
 • ยกตัวอย่างบทสนทนา คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • พูดบทสนทนาคำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • เห็นประโยชน์ในการสื่อสารโดยใช้บทสนทนาคำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • เข้าใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • การฝึกปฏิบัติ ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • เห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • พูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • เห็นประโยชน์ของการข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • เรียนรู้ตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงสะกดคำ และประโยคง่าย ๆอธิบายความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยคง่ายๆที่ฟัง ความหมายของคำกลุ่มคำและประโยคง่าย ๆ
 • อ่านออกเสียงสะกดคำและประโยคง่าย ๆ รู้ความหมายของคำกลุ่มคำและประโยคง่ายๆที่ฟัง เข้าใจและตอบคำถามจากบทสนทนา นิทานง่าย ๆเนื้อเรื่องที่ฟังและภาพประกอบได้
 • เห็นประโยชน์ของการระบุตัวอักษรเสียงและประโยคง่าย ๆ อ่านออกเสียงสะกดคำและประโยคง่าย ๆ รู้ความหมายของคำ กลุ่มคำเนื้อเรื่องที่ฟัง
 • เรียนรู้สถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • ฝึกปฏิบัติการฟัง/ พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • เห็นประโยชน์ของฟัง / พูด เพื่อสื่อสารอย่างง่าย ๆ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวนักเรียน
 • เรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวนักเรียน
 • รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวโดยการเขียน
 • เห็นประโยชน์ของการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนในการสื่อสาร

เนื้อหาของคอร์ส

Unit 1 This Is Me

 • This Is Me
  00:00
 • Unit 1 This Is Me

Unit 2 This Is My Family

Unit 3 What Are They Like?

Unit 4 What Do They Do?

Unit 5 Me and My Friends

Unit 6 My Daily Life

Unit 7 At School

Unit 8 Play Time!

Unit 9 Getting Around

Unit 10 Share and Share Alike

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว