วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ11101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาคำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ กลุ่มคำ ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม นันทนาการ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือนิทานที่มีภาพประกอบ ประโยคคำถามและคำตอบ บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน  คำศัพท์ สำนวนภาษาและประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกล้ตัวและเรื่องใกล้ตัว  การพูดและทำท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา    คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจากสื่อต่างๆ

โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

What Will You Learn?

 • สังเกตตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียง สะกดคำและอ่านประโยคง่าย ๆ ภาพ อธิบายความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยคง่ายที่ฟัง
 • อ่านออกเสียงและสะกดคำง่าย ๆ รู้ความหมายเลือกภาพของคำกลุ่มคำและประโยคง่าย ๆที่ฟัง
 • เห็นประโยชน์ของการระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่าย ๆ รู้ความหมาย ภาพของคำกลุ่มคำและประโยคง่าย ๆ ที่ฟัง
 • ยกตัวอย่างบทสนทนา คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • พูดบทสนทนา คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • เห็นประโยชน์ในการสื่อสารโดยใช้บทสนทนา คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • เข้าใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • พูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • เห็นประโยชน์ของการข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • เปรียบเทียบตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
 • อ่านออกเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
 • เห็นประโยชน์ของการระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
 • แยกแยะและเข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • เห็นประโยชน์ของการบอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • เข้าใจในการฟัง/ พูด ในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • ฝึกปฏิบัติ การฟัง / พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • เห็นประโยชน์ของการฟัง / พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • มีความเข้าใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • เห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • ความเข้าใจในกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
 • เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
 • เห็นประโยชน์ของเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

Course Content

Unit 1 Who am I?
เรียนรู้ตัวอักษร Aa – Zz การออกเสียงตัวอักษรอีกทั้งการเรียกชื่อตัวอักษร สระของตัวอักษรภาษาอังกฤษ การทักทาย การแนะนำตัวเอง การถาม - ตอบง่าย ๆ เพื่อขอหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการสื่อสาร การบอกอายุของตนเองโดยการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับจำนวนตัวเลข การใช้คำ สรรพนาม ที่ใช้พูดแทนคน สัตว์ สิ่งของ การใช้คำกริยาช่วย V.to be ในประโยคบอกเล่า ทำให้การเรียนมีทักษะในการฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ดีต่อไป

 • Who am I?
  00:00
 • แบบทดสอบ Who am I?

Unit 2 Greetings
การใช้ประโยคทักทายโดยใช้ Good morning./ Good afternoon. และ Good evening. การถามทุกข์สุขด้วยประโยค How are you? เป็นมารยาท และสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมและวัฒนธรรมทางภาษาของการเรียนภาษาอังกฤษ บอกความหมายเกี่ยวกับตนเอง การถามและตอบเกี่ยวกับชื่อของตนเอง บอกอายุ การใช้คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูล บอกความต้องการ ชอบ / ไม่ชอบเกี่ยวกับตนเอง

Unit 3 My Family
การเรียนรู้ คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว บทสนทนาเบื้องต้น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง จำนวนสมาชิกในครอบครัว การแนะนำชื่อสมาชิกในครอบครัวให้รู้จัก การบอกความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว เป็นพื้นฐานของการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารได้ถูกต้อง

Unit 4 My Body
การรู้ความหมายของคำศัพท์และการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของร่างกาย สามารถบอกข้อมูลของตนเองเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างถูกต้อง การบอกอวัยวะต่างๆในร่างกาย สามารถสัมผัส จับต้องอวัยวะได้ถูกส่วนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

Unit 5 My House
เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน ส่วนประกอบภายนอกบ้านและภายในบ้าน ห้องต่างๆที่อยู่ในบ้าน การบอกลักษณะของบ้าน การบอกสีของสิ่งของและส่วนประกอบในบ้านการดูแลรักษาสิ่งที่มี รักบ้านของตนเองมี การบรรยายสิ่งของที่มี 1 สิ่งหรือ หลายสิ่งในบ้าน ความหมายของคำบุพบท Preposition การใช้คำบุพบทบอกตำแหน่งของคำนาม

Unit 6 At School
การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับห้องเรียนและสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวภายในโรงเรียนหรือในห้องเรียนคำศัพท์ชื่อวันทั้ง 7 คำศัพท์วิชาต่างๆ การใช้ What และ Where ในประโยคคำถาม เพื่อถามเกี่ยวกับสิ่งของและตำแหน่งของสิ่งของภายในโรงเรียน

Unit 7 What is your father?
ความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับ อาชีพที่สำคัญต่างๆในชุมชน รูปภาพ ลักษณะการทำงานในแต่ละอาชีพที่มีความหลากหลาย สถานที่ทำงานของบุคคลในชุมชนและท้องถิ่น การใช้ What ? ในการตั้งคำถามถาม- ตอบ เกี่ยวกับอาชีพของบุคคล

Unit 8 Birthday Party
คำศัพท์เกี่ยวกับงานเลี้ยง อุปกรณ์ เครื่องใช้และสิ่งของต่างๆที่มีในงานเลี้ยงวันเกิด คำ กลุ่มคำ ประโยคสนทนาในการพูดในงานเลี้ยงวันเกิด วัฒนธรรมการจัดงานเลี้ยงวันเกิดของเจ้าของภาษา วัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบไทยและชาติตะวันตก การตั้งคำถามในการนับจำนวนสิ่งของต่างๆที่สามารถนับได้เป็นจำนวนตัวเลขโดยใช้ How many.....+ คำนามพหูพจน์ ที่เป็นคำนามนับได้ เพื่อใช้ถามจำนวนของสิ่งของ และการตอบจำนวนที่นับได้ โดยใช้ There is + คำนามเอกพจน์ และ There are + คำนามพหูพจน์

Unit 9 What I like?
เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา กิจกรรมนันทนาการ การถาม-ตอบกิจกรรมนันทนาการที่ชอบกระทำและไม่ชอบกระทำ

Unit 10 Getting Around
เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะประเภทต่างๆ สถานที่และการเดินทาง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet