วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ11101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.1, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาคำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ กลุ่มคำ ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม นันทนาการ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือนิทานที่มีภาพประกอบ ประโยคคำถามและคำตอบ บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน  คำศัพท์ สำนวนภาษาและประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกล้ตัวและเรื่องใกล้ตัว  การพูดและทำท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา    คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจากสื่อต่างๆ

โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • สังเกตตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียง สะกดคำและอ่านประโยคง่าย ๆ ภาพ อธิบายความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยคง่ายที่ฟัง
 • อ่านออกเสียงและสะกดคำง่าย ๆ รู้ความหมายเลือกภาพของคำกลุ่มคำและประโยคง่าย ๆที่ฟัง
 • เห็นประโยชน์ของการระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่าย ๆ รู้ความหมาย ภาพของคำกลุ่มคำและประโยคง่าย ๆ ที่ฟัง
 • ยกตัวอย่างบทสนทนา คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • พูดบทสนทนา คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • เห็นประโยชน์ในการสื่อสารโดยใช้บทสนทนา คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • เข้าใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • พูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • เห็นประโยชน์ของการข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • เปรียบเทียบตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
 • อ่านออกเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
 • เห็นประโยชน์ของการระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
 • แยกแยะและเข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • เห็นประโยชน์ของการบอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • เข้าใจในการฟัง/ พูด ในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • ฝึกปฏิบัติ การฟัง / พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • เห็นประโยชน์ของการฟัง / พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • มีความเข้าใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • เห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • ความเข้าใจในกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
 • เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
 • เห็นประโยชน์ของเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

เนื้อหาของคอร์ส

Unit 1 Who am I?
เรียนรู้ตัวอักษร Aa – Zz การออกเสียงตัวอักษรอีกทั้งการเรียกชื่อตัวอักษร สระของตัวอักษรภาษาอังกฤษ การทักทาย การแนะนำตัวเอง การถาม - ตอบง่าย ๆ เพื่อขอหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการสื่อสาร การบอกอายุของตนเองโดยการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับจำนวนตัวเลข การใช้คำ สรรพนาม ที่ใช้พูดแทนคน สัตว์ สิ่งของ การใช้คำกริยาช่วย V.to be ในประโยคบอกเล่า ทำให้การเรียนมีทักษะในการฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ดีต่อไป

 • Who am I?
  00:00
 • แบบทดสอบ Who am I?

Unit 2 Greetings
การใช้ประโยคทักทายโดยใช้ Good morning./ Good afternoon. และ Good evening. การถามทุกข์สุขด้วยประโยค How are you? เป็นมารยาท และสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมและวัฒนธรรมทางภาษาของการเรียนภาษาอังกฤษ บอกความหมายเกี่ยวกับตนเอง การถามและตอบเกี่ยวกับชื่อของตนเอง บอกอายุ การใช้คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูล บอกความต้องการ ชอบ / ไม่ชอบเกี่ยวกับตนเอง

Unit 3 My Family
การเรียนรู้ คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว บทสนทนาเบื้องต้น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง จำนวนสมาชิกในครอบครัว การแนะนำชื่อสมาชิกในครอบครัวให้รู้จัก การบอกความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว เป็นพื้นฐานของการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารได้ถูกต้อง

Unit 4 My Body
การรู้ความหมายของคำศัพท์และการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของร่างกาย สามารถบอกข้อมูลของตนเองเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างถูกต้อง การบอกอวัยวะต่างๆในร่างกาย สามารถสัมผัส จับต้องอวัยวะได้ถูกส่วนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

Unit 5 My House
เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน ส่วนประกอบภายนอกบ้านและภายในบ้าน ห้องต่างๆที่อยู่ในบ้าน การบอกลักษณะของบ้าน การบอกสีของสิ่งของและส่วนประกอบในบ้านการดูแลรักษาสิ่งที่มี รักบ้านของตนเองมี การบรรยายสิ่งของที่มี 1 สิ่งหรือ หลายสิ่งในบ้าน ความหมายของคำบุพบท Preposition การใช้คำบุพบทบอกตำแหน่งของคำนาม

Unit 6 At School
การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับห้องเรียนและสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวภายในโรงเรียนหรือในห้องเรียนคำศัพท์ชื่อวันทั้ง 7 คำศัพท์วิชาต่างๆ การใช้ What และ Where ในประโยคคำถาม เพื่อถามเกี่ยวกับสิ่งของและตำแหน่งของสิ่งของภายในโรงเรียน

Unit 7 What is your father?
ความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับ อาชีพที่สำคัญต่างๆในชุมชน รูปภาพ ลักษณะการทำงานในแต่ละอาชีพที่มีความหลากหลาย สถานที่ทำงานของบุคคลในชุมชนและท้องถิ่น การใช้ What ? ในการตั้งคำถามถาม- ตอบ เกี่ยวกับอาชีพของบุคคล

Unit 8 Birthday Party
คำศัพท์เกี่ยวกับงานเลี้ยง อุปกรณ์ เครื่องใช้และสิ่งของต่างๆที่มีในงานเลี้ยงวันเกิด คำ กลุ่มคำ ประโยคสนทนาในการพูดในงานเลี้ยงวันเกิด วัฒนธรรมการจัดงานเลี้ยงวันเกิดของเจ้าของภาษา วัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบไทยและชาติตะวันตก การตั้งคำถามในการนับจำนวนสิ่งของต่างๆที่สามารถนับได้เป็นจำนวนตัวเลขโดยใช้ How many.....+ คำนามพหูพจน์ ที่เป็นคำนามนับได้ เพื่อใช้ถามจำนวนของสิ่งของ และการตอบจำนวนที่นับได้ โดยใช้ There is + คำนามเอกพจน์ และ There are + คำนามพหูพจน์

Unit 9 What I like?
เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา กิจกรรมนันทนาการ การถาม-ตอบกิจกรรมนันทนาการที่ชอบกระทำและไม่ชอบกระทำ

Unit 10 Getting Around
เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะประเภทต่างๆ สถานที่และการเดินทาง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว