วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.5, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำในการเล่นเกม การวาดภาพหรือการทำอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มคำ ประโยค  ข้อความ  บทกลอน การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง  สัญลักษณ์และเครื่องหมาย นิทานหรือเรื่องสั้น คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง ข้อความจากสื่อสิ่งพิมพ์ในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว บุคลิกลักษณะอาชีพ อนาคต การเดินทาง การบริการ สถานที่ การบอกเวลา สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการ สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การซื้อขาย เทศกาล งานฉลอง วันหยุด  และลมฟ้าอากาศ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) การพูดและการเขียนโต้ตอบระหว่างบุคคล  การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล และสำนวนการตอบรับ คำสั่ง คำขอร้อง ขออนุญาต เสนอความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงความรู้สึก  เล่าเรื่องราว ประสบการณ์ใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ ประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เทศกาลและวันสำคัญต่างๆ ประโยคที่แสดงข้อมูลและความหมายของเรื่องต่างๆ ภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง ประโยคที่ใช้ในการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  ข่าวสารง่ายๆของโรงเรียน การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม การนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล  การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  ความเหมือนและความต่างของภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ความเหมือนและความต่างของเทศกาล (วันขึ้นปีใหม่) งานฉลองและประเพณีของไทยและของเจ้าของภาษา การร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ เทศกาล (เทศกาลกินเจ) งานประเพณีต่างๆ

โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • การปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน
 • ปฏิบัติการถ่ายโอนทางภาษาโดยการปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำง่าย ๆ
 • มีความคิดอย่างมีวิจารญาณ
 • การอ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้น ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
 • ปฏิบัติการทางภาษาโดยการอ่านประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้น ๆ
 • มีนิสัยรักการอ่าน
 • ตอบคำถามจากการฟัง อ่านบทสนทนา และนิทานง่าย ๆ
 • แปลความหมายจากเรื่องที่ฟัง หรืออ่าน
 • มีนิสัยรักการอ่าน และคิดอย่างมีเหตุผล
 • การพูด การเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
 • สื่อสารโดยการพูด เขียนโต้ตอบระหว่างบุคคล
 • พูดและเขียนเพื่อการสื่อสารได้ถูกต้องตามกาลเทศะ
 • การพูด การเขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว
 • สื่อสารโดยการพูด เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
 • มีมนุษยสัมพันธ์และสื่อสารได้ถูกต้องตามกาลเทศะ
 • การพูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • สื่อสารโดยการพูด เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งใกล้ตัว
 • มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความมั่นใจในการสื่อสาร
 • การปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน
 • ปฏิบัติการถ่ายโอนทางภาษาโดยการปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่ายๆ
 • มีความคิดอย่างมีวิจารญาณ
 • การอ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้น ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
 • ปฏิบัติการทางภาษาโดยการอ่านประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้น ๆ
 • มีนิสัยรักการอ่าน
 • การเลือกระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
 • แปลความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 • ตอบคำถามจากการฟัง อ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ
 • แปลความหมายจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน
 • มีนิสัยรักการอ่าน และคิดอย่างมีเหตุผล
 • การพูด การเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
 • สื่อสารโดยการพูด เขียนโต้ตอบระหว่างบุคคล
 • พูดและเขียนเพื่อการสื่อสารได้ถูกต้องตามกาลเทศะ
 • อธิบายวิธีการปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน
 • การปฏิบัติการทางภาษา โดยสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน
 • มีความมั่นใจในการปฏิบัติการทางภาษา
 • ตอบคำถามจากการฟัง อ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ
 • แปลความหมายจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน
 • มีนิสัยรักการอ่าน และคิดอย่างมีเหตุผล
 • การพูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว
 • การปฏิบัติการทางภาษาโดยการเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว
 • ให้ข้อมูลตนเอง และเรื่องใกล้ตัว
 • การพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
 • การปฏิบัติการทางภาษา โดยการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
 • พูดแสดงความคิดเห็น
 • การบอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟัง และอ่านบทสนทนา และนิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ
 • การปฏิบัติการทางภาษาโดยสามารถบอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ
 • มีนิสัยรักการอ่าน
 • การพูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
 • การปฏิบัติการทางภาษาโดยสามารถพูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
 • มีความมั่นใจในตัวเอง
 • การพูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • การปฏิบัติการทางภาษาโดยการพูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว
 • ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลตนเอง และเรื่องใกล้ตัว
 • การพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
 • การปฏิบัติการทางภาษาโดยการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
 • มีความกล้าในการพูดแสดงความคิดเห็น
 • การอ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้น ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
 • ปฏิบัติการทางภาษาโดยการอ่านประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้น ๆ
 • มีนิสัยรักการอ่าน
 • การเลือกระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน
 • แปลความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 • การพูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธให้ความช่วยเหลือ
 • สื่อสารโดยการพูด เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ
 • มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความมั่นใจในการสื่อสาร
 • อธิบายวิธีการใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
 • ปฏิบัติการทางภาษาโดยเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้
 • แสวงหาความรู้ เปิดโลกทัศน์ของตนเอง
 • การฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และสถานศึกษา
 • แปลความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 • การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
 • สื่อสารโดยการพูด เขียนแสดงความต้องการ
 • มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความมั่นใจในการสื่อสาร

เนื้อหาของคอร์ส

Unit 1 Personal Identification

 • Personal Identification
  00:00
 • Unit 1 Personal Identification

Unit 2 Education & Future Career

Unit 3 Relation with other

Unit 4 House and Home

Unit 5 Free time and Entertainment

Unit 6 Weather

Unit 7 Getting Around

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว