วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ11101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาคำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ กลุ่มคำ ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม นันทนาการ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือนิทานที่มีภาพประกอบ ประโยคคำถามและคำตอบ บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน  คำศัพท์ สำนวนภาษาและประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกล้ตัวและเรื่องใกล้ตัว  การพูดและทำท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา    คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจากสื่อต่างๆ โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

What Will You Learn?

 • สังเกตตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียง สะกดคำและอ่านประโยคง่าย ๆ ภาพ อธิบายความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยคง่ายที่ฟัง
 • อ่านออกเสียงและสะกดคำง่าย ๆ รู้ความหมายเลือกภาพของคำกลุ่มคำและประโยคง่าย ๆที่ฟัง
 • เห็นประโยชน์ของการระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่าย ๆ รู้ความหมาย ภาพของคำกลุ่มคำและประโยคง่าย ๆ ที่ฟัง
 • ยกตัวอย่างบทสนทนา คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • พูดบทสนทนา คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • เห็นประโยชน์ในการสื่อสารโดยใช้บทสนทนา คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • เข้าใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • พูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • เห็นประโยชน์ของการข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • เปรียบเทียบตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
 • อ่านออกเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
 • เห็นประโยชน์ของการระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
 • แยกแยะและเข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • เห็นประโยชน์ของการบอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • เข้าใจในการฟัง/ พูด ในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • ฝึกปฏิบัติ การฟัง / พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • เห็นประโยชน์ของการฟัง / พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • มีความเข้าใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • เห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • ความเข้าใจในกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
 • เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
 • เห็นประโยชน์ของเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

Course Content

Unit 11 My Friends

 • My Friends
  00:00
 • แบบทดสอบ My Friends

Unit 12 Food and Drink

Unit 13 Let’s Go Shopping

Unit 14 Animal World

Unit 15 Rain and Shine

Unit 16 Time

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet