วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ12101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.2, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียง ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระและการสะกดคำและประโยค คำ กลุ่มคำ คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน  ประโยคเดี่ยวและความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่มและนันทนาการ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)   บทสนทนาหรือนิทานที่มีภาพประกอบ   การพูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆ  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง คำศัพท์ สำนวนภาษาและประโยคที่ใช้บอกความต้องการ  การพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลง่ายๆที่เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว (โบสถ์แม่พระลูกประคำ) การพูดและทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม   การระบุตัวอักษรและเสียงของตัวอักษรของภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   การพูดและการฟังในสถานการณ์ง่ายที่เกิดขึ้นในห้องเรียน คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • สังเกตตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงสะกดคำและอ่านประโยคง่ายๆภาพ อธิบายความหมายของคำกลุ่มคำและประโยคง่ายที่ฟัง
 • อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ รู้ความหมายเลือกภาพของคำกลุ่มคำและประโยคง่าย ๆที่ฟัง
 • เห็นประโยชน์ของการระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ รู้ความหมาย ภาพของคำกลุ่มคำและประโยคง่าย ๆที่ฟัง
 • ยกตัวอย่างบทสนทนา คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • พูดบทสนทนาคำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • เห็นประโยชน์ในการสื่อสารโดยใช้บทสนทนาคำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • เข้าใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • พูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • เห็นประโยชน์ของการข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
 • พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 • เห็นประโยชน์ของเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
 • เปรียบเทียบตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
 • อ่านออกเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
 • เห็นประโยชน์ของการระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
 • แยกแยะและเข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • เห็นประโยชน์ของการบอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • ยกตัวอย่างบทสนทนา คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • พูดบทสนทนาคำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • เห็นประโยชน์ในการสื่อสารโดยใช้บทสนทนาคำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • เข้าใจในการฟัง/ พูด ในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • การฝึกปฏิบัติ การฟัง / พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • เห็นประโยชน์ของการฟัง / พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • เข้าใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • การฝึกปฏิบัติ ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • เห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • สังเกตตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงสะกดคำและประโยคง่ายๆ อธิบายความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง
 • อ่านออกเสียงสะกดคำและประโยคง่ายๆ รู้ความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง
 • เห็นประโยชน์ของการระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงสะกดคำและประโยคง่ายๆ รู้ความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง
 • ยกตัวอย่างบทสนทนา คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • พูดบทสนทนาคำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • เห็นประโยชน์ในการสื่อสารโดยใช้บทสนทนาคำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย
 • เข้าใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • การฝึกปฏิบัติ ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • เห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • พูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • เห็นประโยชน์ของการข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 • เรียนรู้ตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงสะกดคำ และประโยคง่าย ๆอธิบายความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยคง่ายๆที่ฟัง ความหมายของคำกลุ่มคำและประโยคง่าย ๆ
 • อ่านออกเสียงสะกดคำและประโยคง่าย ๆ รู้ความหมายของคำกลุ่มคำและประโยคง่ายๆที่ฟัง เข้าใจและตอบคำถามจากบทสนทนา นิทานง่าย ๆเนื้อเรื่องที่ฟังและภาพประกอบได้
 • เห็นประโยชน์ของการระบุตัวอักษรเสียงและประโยคง่าย ๆ อ่านออกเสียงสะกดคำและประโยคง่าย ๆ รู้ความหมายของคำ กลุ่มคำเนื้อเรื่องที่ฟัง
 • เรียนรู้สถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • ฝึกปฏิบัติการฟัง/ พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • เห็นประโยชน์ของฟัง / พูด เพื่อสื่อสารอย่างง่าย ๆ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวนักเรียน
 • เรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวนักเรียน
 • รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวโดยการเขียน
 • เห็นประโยชน์ของการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนในการสื่อสาร

เนื้อหาของคอร์ส

Unit 11 Take Care of Your Health

 • Take Care of Your Health
  00:00
 • แบบทดสอบ Take Care of Your Health

Unit 12 Let’s Go Shopping

Unit 13 Around the World

Unit 14 New Year Festival

Unit 15 What’s the Weather Like?

Unit 16 Holidays

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว