วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ13101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาคำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน คำ กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยวและบทพูดเข้าจังหวะ และการสะกดคำ            การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง  สัญลักษณ์และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  อาหารและเครื่องดื่มและนันทนาการ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)  บทสนทนาหรือนิทานที่มีภาพประกอบ บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษและประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน  คำศัพท์  สำนวนภาษาและประโยคที่ใช้บอกความต้องการ  ประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว (เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ หรือ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร) และเรื่องใกล้ตัว คำและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก  คำ กลุ่มคำที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคล สัตว์และสิ่งของ   การพูดและทำท่าทางประกอบตามมารยาททางสังคม/วัฒนธรรมเจ้าของภาษา    คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาในการฟังและการพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจากสื่อต่างๆ โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

What Will You Learn?

 • สังเกตอ่านออกเสียง สะกดคำ อ่านกลุ่มคำและประโยค
 • อ่านออกเสียง สะกดคำ กลุ่มคำและประโยคได้
 • เห็นคุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน
 • ยกตัวอย่างประโยค บทสนทนาหรือนิทาน
 • ตอบคำถามจาการฟัง หรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ
 • มีมารยาทในการฟัง
 • เข้าใจข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อน
 • พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนได้
 • เห็นประโยชน์ของการพูดและมีมารยาทในการพูด
 • เข้าใจความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ
 • บอกความรู้สึกของตนเองกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ
 • มีมารยาทในการพูดและการฟัง
 • การอ่านออกเสียง สะกดคำ อ่านกลุ่มคำและประโยค
 • สามารถอ่านออกเสียง สะกดคำ กลุ่มคำและประโยคได้
 • เห็นคุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน
 • เลือก / ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย
 • สามารถเลือก / ระบุภาพที่ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ ประโยคได้
 • มีมารยาทในการฟัง
 • การตอบคำถามจากการฟัง หรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทาน
 • สามารถตอบคำถามจากการฟัง หรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ
 • มีมารยาทในการฟัง
 • พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนได้
 • สามารถพูดขอให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนได้
 • มีมารยาทในการพูด
 • พูดสถานการณ์ง่ายๆ ในห้องเรียน
 • สามารถพูดสถานการณ์ง่ายๆ ในห้องเรียนได้
 • มีมารยาทในการพูด
 • เรียนรู้การ อ่านออกเสียงสะกดคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ อธิบายความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ที่ฟัง
 • อ่านออกเสียงสะกดคำ กลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ รู้ความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ที่ฟัง เข้าใจและตอบคำถามจากบทสนทนา นิทานง่ายๆ เนื้อเรื่องที่ฟังได้
 • เห็นประโยชน์ของการ อ่านออกเสียง สะกดคำกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ รู้ความหมายของคำ กลุ่มคำเนื้อเรื่อง นิทานที่ฟัง
 • เรียนรู้คำและประโยที่ใช้แสดงความรู้สึก
 • พูดคำและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก
 • เห็นประโยชน์ของการพูดและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก
 • เรียนรู้กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
 • พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 • เห็นประโยชน์ของเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
 • เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • เขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • เห็นประโยชน์ของการบอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • เรียนรู้สถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • ฝึกฟัง/ พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • เห็นประโยชน์ของฟัง / พูด เพื่อสื่อสารอย่างง่าย ๆ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวนักเรียน
 • เรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวนักเรียน
 • เขียนรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • เห็นประโยชน์ของการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนในการสื่อสาร
 • การตอบคำถามจากการฟัง หรือ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทาน
 • สามารถตอบคำถามจากการฟัง หรืออ่านประโยคบทสนทนา หรือนิทานง่าย
 • มีมารยาทในการฟัง
 • จัดหมวดหมู่คำตอบประเภทบุคคล สัตว์ สิ่งของ
 • สามารถจัดหมวดหมู่บุคคล สัตว์ สิ่งของ
 • มีความรับผิดชอบ
 • บอกชื่อและคำศัพท์ง่าย ๆ เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลองได้
 • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับวันสำคัญ เทศกาล และงานฉลองได้
 • มีมารยาทในการพูด

Course Content

Unit 11 Things We Wear

 • Things We Wear
  00:00
 • แบบทดสอบ Things We Wear

Unit 12 Going Shopping

Unit 13 Interesting Places

Unit 14 Safety First

Unit 15 Seasons and Weather

Unit 16 Let’s Celebrate

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet