วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ13101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.3, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาคำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน คำ กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยวและบทพูดเข้าจังหวะ และการสะกดคำ            การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง  สัญลักษณ์และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  อาหารและเครื่องดื่มและนันทนาการ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)  บทสนทนาหรือนิทานที่มีภาพประกอบ บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษและประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน  คำศัพท์  สำนวนภาษาและประโยคที่ใช้บอกความต้องการ  ประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว (เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ หรือ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร) และเรื่องใกล้ตัว คำและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก  คำ กลุ่มคำที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคล สัตว์และสิ่งของ   การพูดและทำท่าทางประกอบตามมารยาททางสังคม/วัฒนธรรมเจ้าของภาษา    คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาในการฟังและการพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจากสื่อต่างๆ โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • สังเกตอ่านออกเสียง สะกดคำ อ่านกลุ่มคำและประโยค
 • อ่านออกเสียง สะกดคำ กลุ่มคำและประโยคได้
 • เห็นคุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน
 • ยกตัวอย่างประโยค บทสนทนาหรือนิทาน
 • ตอบคำถามจาการฟัง หรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ
 • มีมารยาทในการฟัง
 • เข้าใจข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อน
 • พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนได้
 • เห็นประโยชน์ของการพูดและมีมารยาทในการพูด
 • เข้าใจความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ
 • บอกความรู้สึกของตนเองกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ
 • มีมารยาทในการพูดและการฟัง
 • การอ่านออกเสียง สะกดคำ อ่านกลุ่มคำและประโยค
 • สามารถอ่านออกเสียง สะกดคำ กลุ่มคำและประโยคได้
 • เห็นคุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน
 • เลือก / ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย
 • สามารถเลือก / ระบุภาพที่ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ ประโยคได้
 • มีมารยาทในการฟัง
 • การตอบคำถามจากการฟัง หรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทาน
 • สามารถตอบคำถามจากการฟัง หรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ
 • มีมารยาทในการฟัง
 • พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนได้
 • สามารถพูดขอให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนได้
 • มีมารยาทในการพูด
 • พูดสถานการณ์ง่ายๆ ในห้องเรียน
 • สามารถพูดสถานการณ์ง่ายๆ ในห้องเรียนได้
 • มีมารยาทในการพูด
 • เรียนรู้การ อ่านออกเสียงสะกดคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ อธิบายความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ที่ฟัง
 • อ่านออกเสียงสะกดคำ กลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ รู้ความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ที่ฟัง เข้าใจและตอบคำถามจากบทสนทนา นิทานง่ายๆ เนื้อเรื่องที่ฟังได้
 • เห็นประโยชน์ของการ อ่านออกเสียง สะกดคำกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ รู้ความหมายของคำ กลุ่มคำเนื้อเรื่อง นิทานที่ฟัง
 • เรียนรู้คำและประโยที่ใช้แสดงความรู้สึก
 • พูดคำและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก
 • เห็นประโยชน์ของการพูดและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก
 • เรียนรู้กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
 • พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 • เห็นประโยชน์ของเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
 • เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • เขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • เห็นประโยชน์ของการบอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น
 • เรียนรู้สถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • ฝึกฟัง/ พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • เห็นประโยชน์ของฟัง / พูด เพื่อสื่อสารอย่างง่าย ๆ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวนักเรียน
 • เรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวนักเรียน
 • เขียนรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
 • เห็นประโยชน์ของการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนในการสื่อสาร
 • การตอบคำถามจากการฟัง หรือ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทาน
 • สามารถตอบคำถามจากการฟัง หรืออ่านประโยคบทสนทนา หรือนิทานง่าย
 • มีมารยาทในการฟัง
 • จัดหมวดหมู่คำตอบประเภทบุคคล สัตว์ สิ่งของ
 • สามารถจัดหมวดหมู่บุคคล สัตว์ สิ่งของ
 • มีความรับผิดชอบ
 • บอกชื่อและคำศัพท์ง่าย ๆ เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลองได้
 • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับวันสำคัญ เทศกาล และงานฉลองได้
 • มีมารยาทในการพูด

เนื้อหาของคอร์ส

Unit 11 Things We Wear

 • Things We Wear
  00:00
 • แบบทดสอบ Things We Wear

Unit 12 Going Shopping

Unit 13 Interesting Places

Unit 14 Safety First

Unit 15 Seasons and Weather

Unit 16 Let’s Celebrate

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว